ارتباط با تامسی

کارخانه :
1- مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 1، خوشه زعفران، واحد شماره 515
2- مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 1، انتهای تلاش جنوبی، واحد شماره 193

دفتر مرکزی:
مشهد، بلوار احمد آباد ، قائم 22، پلاک 64
تلفن گویا: 02128427254
فکس: 05138432298